Doanh nghiệp Việt còn chậm và kém chuyên nghiệp quá!