DNNN chậm thoái vốn: Lãnh đạo có tư tưởng trốn tránh trách nhiệm