Dành 30 năm cải tạo nhà tranh thành biệt thự 120 tỷ đẹp như cổ tích