Clip: Đào cổ thụ chơi Tết giá hàng chục triệu ở Hà Nội