Điều gì Thủ tướng tâm đắc nhất về kinh tế Việt Nam 2017?