Chuyên gia “ngoại” hiến kế giúp Việt Nam bắt kịp Lào