Choáng: Ngọc phỉ thúy thô ở Myanmar bán đổ đống như rau ngoài chợ