Chất như Google: Mở chuỗi cửa hàng bánh ngọt miễn phí để quảng bá sản phẩm mới