Cắt giảm điều kiện kinh doanh: Không phải để đưa ra con số cho đẹp!