Bức tranh tương phản trong nỗ lực thoái vốn Nhà nước năm 2017