Bộ trưởng Công Thương: Hơn 1.200 điều kiện kinh doanh cản trở nguồn lực