Bộ Tài chính “dọn đường” để xóa nhiều khoản nợ thuế