“Siêu ủy ban” quản lý vốn sẽ tước bỏ lợi ích nhóm của các Bộ, ngành