Bộ Kế hoạch & Đầu tư bị doanh nghiệp ‘dội bom’ bằng văn bản