Bị Bộ trưởng phê bình, Quản lý thị trường họp khẩn xử lý cắt tai, mài vỏ bình gas