Việc gì phải xây, chỉ “xếp” container cũng đủ thành khách sạn đẹp đến thế này!