Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn của ROS tăng đột biến gấp 250 lần!