Từ người phụ nữ nợ đầm đìa đến chủ cơ nghiệp triệu đô