Trước 30.9 báo cáo Chính phủ việc vay vốn của 12 dự án ngàn tỷ thua lỗ