Trong cách mạng 4.0, ai không theo được tốc độ là thua