Trái chiều nhận định thị trường giữa các tư vấn ngoại