Thấy gì từ kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của các ngân hàng?