Tập đoàn Viettel có tên và điều lệ, tổ chức hoạt động mới

(Canhosunwahpearl.edu.vn) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số05/2018/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và vận hành của Công ty mẹ – Tập đoàn Viettel. Theo đây, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội được đổi tên từ Tập đoàn Viễn thông Quân đội là doanh nghiệp quốc phòng, an ninh, do Nhà nướcnắm giữ 100% vốn điều lệ.

Tập đoàn Viettel trực thuộc Bộ Quốc phòng; chịu sự lãnh đạo về mọi mặt của Quân ủy Trung ương; thực hiện nhiệm vụ chính trị, quân sự, quốc phòng độc đáo do Nhà nước, Bộ Quốc phòng giao và sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật.

tap doan viettel co ten va dieu le, to chuc hoat dong moi hinh anh 1

Tập đoàn Viettel là nhóm doanh nghiệp gồm doanh nghiệp mẹ, doanh nghiệp con, 1 vài doanh nghiệp thành viênvà doanh nghiệp liên kết, không có tư 1 vàih pháp nhân, phối hợp vừa thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, vừa thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; gắn bó nghiêm ngặt, lâu dài có nhau về nhiệm vụ, lợi ích kinh tế, công nghệ, phân khúc và 1 vài dịch vụ kinh doanh khác.

Các doanh nghiệp tham dự Tập đoàn Viettel được tổ chức và vận hành kinh doanh độc lập, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ có. Hợp đồng, mua bán và quan hệ khác giữa Viettel và doanh nghiệp tham dự tập đoàn đều phải được thiết lập và thực hiện độc lập, bình đẳng theo điều kiện ứng dụng đối có 1 vài chủ thể pháp lý độc lập.

Vốn điều lệ của Viettel ở thời điểm 1 vàih tânđiều lệ, tổ chức vận hành (ngày 5.1.2018) là121.520 tỷ đồng; vốn điều lệ của Viettel GĐ từ 2015 đến hết năm 2020 là 300.000 tỷ đồng.

tap doan viettel co ten va dieu le, to chuc hoat dong moi hinh anh 2

Tại Tập đoàn Viettel, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc và là người đại diện chủ có ở Viettel, thực hiện 1 vài quyền và trách nhiệm của đại diện chủ có Nhà nước. Chủ tịch Viettel do Thủ tướng bổ nhiệm theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng và sau khi có ý kiến thống nhất của tập thể Ban cán sự Đảng Chính phủ.

Cơ cấu tổ chức quản lý của Viettel gồm: Chủtịch; Tổng Giám đốc; 1 vài Phó Tổng giám đốc; Kiểm soát viên; Kế toán trưởng; Bộ máy tham mưu giúp việc, kiểm soát nội bộ. Theo điều lệ, tổ chức vận hành mới, số lượng Phó Tổng giám đốc của Tập đoàn Viettel không vượt quá 5 người; trường hợp cần bổ sung Phó Tổng giám đốc, Viettel yêu cầu Bộ Quốc phòng báo cáo Thủ tướng tham khảo chọn lọc.

tap doan viettel co ten va dieu le, to chuc hoat dong moi hinh anh 3

Theo Nghị định này, Viettel thực hiện phong phú hoá có trong trường hợp Thủ tướng Chính phủ chọn lọc cổ phần hoá, mua bán 1 phần hoặc trọn vẹn vốn Nhà nước ở Viettel.

Doanh nghiệp quốc phòng an ninh là doanh nghiệp Nhà nước được thành lập hoặc tổ chức lại để thực hiện 1 vài nhiệm vụ có tính ổn định, không ngừng nghỉ trong các ngành, lĩnh vực, địa bàn trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh hoặc bảo đảm bí mật và an ninh quốc gia.

Nghị định 93/2015/NĐ-CP ngày 15.10.2015

Tìm hiểu thêm tài liệu dự án canhosunwahpearl.edu.vn