Tăng điểm mạnh, cổ phiếu vua vẫn khiến người vui kẻ buồn