Tài sản của gia đình bà Hồ Thị Kim Thoa giảm hơn 20 tỷ đồng