Sau 1 năm, gia đình thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa mất hơn 450 tỷ đồng