Phó Chủ nhiệm Uỷ ban tư pháp: Vụ Thuận Phong vẫn đang điều tra