PAN FOOD của ông Nguyễn Duy Hưng sở hữu 50,07% tại Bibica