Ông Nguyễn Hoàng Anh làm chủ tịch Uỷ ban quản lý 5 triệu tỷ