“Nhà quan tài” ở Hong Kong và những căn hộ nhỏ đến mức khó tin trên TG