Nhà quản lý tài chính số một toàn cầu giữ tiền như thế nào?