Mang “Đồng Tháp thu nhỏ” lên Sài Gòn triển lãm để hút đầu tư