Loại dứa đắt nhất thế giới, 340 triệu mới mua được 1 quả