Không có thị trường, nông nghiệp CNC cũng thành gánh nặng