Giao dịch đột biến, điều gì đang xảy ra với cổ phiếu bầu Hiển?