“Giảm lãi suất cho vay sẽ tạo gánh nặng cho ngành ngân hàng”