EVNNPT và mục tiêu một trong bốn tổ chức truyền tải điện hàng đầu khu vực