Đình chỉ GĐ đơn vị tư vấn dự án “nhận chìm chất thải xuống biển”