Con số của chúng tôi: 57.492 ca sốt, 15 người đã chết