Cổ phiếu nông nghiệp: Cặp đôi cổ phiếu của Bầu Đức ngưng đà rơi