Chuyển dịch lao động: Cần rút bớt lao động phi chính thức