Cho phép phá sản ngân hàng và câu chuyện quyền lợi người gửi tiền