Bộ sưu tập tiếng Anh là gì

“Bộ sưu tập” trong tiếng Anh được gọi là “collection,” có cách phát âm là kəˈlek.ʃən. Đó là một tập hợp các đồ vật, hiện vật hoặc cổ vật được thu thập, bảo quản và sắp xếp có hệ thống theo các đặc điểm chung.

Bộ sưu tập tiếng Anh là collection, phiên âm /kəˈlek.ʃən/. Sưu tập là một tập hợp các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia hoặc di sản văn hoá phi vật thể, được thu thập, gìn giữ, sắp xếp có hệ thống theo những dấu hiệu chung về hình thức, nội dung và chất liệu để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu lịch sử tự nhiên và xã hội.

Bộ sưu tập bao gồm những bộ sưu tập cá nhân tìm kiếm và thu thập số lượng lớn các bộ sưu tập nhất định.

Các từ vựng và mẫu câu về bộ sưu tập bằng tiếng Anh:

Collect /kəˈlɛkt/: Sưu tầm.

Collection /kəˈlɛkʃ(ə)n/: Bộ sưu tập.

Collector /kəˈlɛktə/: Người sưu tầm.

Collectable /kəˈlɛktəb(ə)l/: Có thể sưu tầm được.

Stamp /stæmp/: Tem bưu điện.

Collection money /ˈmʌn.i/: Bộ sưu tập tiền.

Collection painting /ˈpeɪn.tɪŋ/: Bộ sưu tập tranh vẽ.

Bộ sưu tập phim.

Video collection.

Bộ sưu tập cổ vật.

Antiquarian collection.

Bộ sưu tập mùa đông của nhà thiết kế thời trang.

The fashion designers’ winter collection.

Những học giả này có đóng góp to lớn cho bộ sưu tập và thư mục của khối lượng khổng lồ các cuộn văn bản trong bộ sưu tập của thư viện.

These scholars contributed significantly to the collection and cataloging of the wide variety of scrolls in the library’s collection.

Bộ sưu tập của bảo tàng thuộc về công chúng Vương quốc Anh và việc bổ sung vào bộ sưu tập chính là miễn phí.

Its collection belongs to the government on behalf of the British public, and entry to the main collection is free of charge.

Nhiều thể loại, số lượng, bộ sưu tập được tổ chức trong Thư viện Đại học và nhiều Thư viện viên là chuyên gia trong những bộ sưu tập và tài liệu lưu trữ này.

Many different types, sizes, and collections are found in academic libraries and some academic librarians are specialists in these collections and archives.

Những học giả này có đóng góp to lớn cho bộ sưu tập và thư mục của khối lượng khổng lồ các cuộn văn bản trong bộ sưu tập của thư viện.

These scholars contributed significantly to the collection and cataloging of the wide variety of scrolls in the library’s collection.

Bài viết bộ sưu tập tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi Canhosunwahpearl.edu.vn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0913.756.339