Agribank cùng doanh nghiệp vượt khó, phát triển bền vững