Vụ Khaisilk bán khăn “Made in China”: Sẽ xử nghiêm, không có “vùng cấm”