Tổng cục trưởng Hải quan nói về việc 3 cán bộ Hải quan thoát án tù?