Thủ tướng: “Chúng tôi muốn lắng nghe, không ngại những lời nói thẳng”