Thủ tướng cam kết bổ sung thành viên DN tư nhân vào Tổ tư vấn