Sốc: 6 cái nấm hương có giá lên tới… 35 triệu đồng