SHB tiếp tục đầu tư vốn đẩy mạnh phát triển kinh tế Tây Nguyên